Algemene voorwaarden

Versie 1.3

Op 13-04-2018 is deze pagina bijgewerkt.

Artikel 1 DEFINITIES

1.1 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die de order heeft verstrekt.

1.2 Onder gebruiker wordt in deze voorwaarden verstaan: Open Web Creations.

1.3 Onder werkzaamheden worden in deze voorwaarden verstaan: Grafische werkzaamheden waaronder maar niet beperkt tot: het verhuren van een website, ontwerpen van templates, toevoegen van content, enzovoort, zowel digitaal als niet-digitaal en bedoeld voor meerdere gebruiksdoeleinden.

1.4 Onder content wordt verstaan de teksten en foto's die aangeleverd worden door de opdrachtgever met als doel online te zetten.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, daaronder mede begrepen die tot het verrichten van werkzaamheden, indien en voor zover niet uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbod is direct bindend indien schriftelijk gedaan, met vermelding van een termijn waarbinnen kan worden aanvaard en vervalt drie maanden na dato.

3.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de gebruiker een opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Indien het vermelde in de schriftelijke bevestiging door gebruiker afwijkt van het vermelde in de schriftelijke opdracht door de opdrachtgever dan geldt het vermelde in de bevestiging als overeengekomen, tenzij de opdrachtgever binnen acht dagen na ontvangst van de bevestiging schriftelijk reageert.

Artikel 4 PRIJZEN

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen onder voorbehoud van prijswijziging door gebruiker exclusief omzetbelasting (BTW), invoerrechten, heffingen, andere belastingen en de kosten van verpakking, media, transport en verzekering.

4.2 De gebruiker heeft het recht bij wijziging van lonen, sociale lasten, materiaalprijzen, grondstofprijzen, belastingen of welke kosten wijzigingen dan ook, deze wijzigingen door te berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 5 DUUR EN BEËINDIGING

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden en zal stilzwijgend worden verlengd voor een zelfde periode, tenzij anders overeengekomen met inachtneming van artikel 5.2, c.q. er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen e.e.a ter beoordeling van Open Web Creations.

5.2 De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

5.3 Open Web Creations kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Open Web Creations niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.4 Open Web Creations heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

5.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 heeft Open Web Creations het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
- opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet-en regelgeving;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages/MP3/warez pagina's en of doorlinken te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst cq in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving en/of in strijd is met de voorwaarden van Open Web Creations.

Artikel 6 BETALING

6.1 Betaling van verschuldigde bedragen dient uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te geschieden. De betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta en op de door gebruiker aangegeven wijze, tenzij door gebruiker schriftelijk bij aanbieding/offerte anders is aangegeven.

6.2 Opdrachtgever heeft niet het recht, de vordering die gebruiker heeft uit hoofde van de onderliggende overeenkomst te compenseren met door gebruiker aan opdrachtgever verschuldigde bedragen.

6.3 Indien de opdrachtgever niet uitdrukkelijk heeft aangegeven tot delging van welke schuld een betaling heeft plaatsgevonden, is gebruiker gerechtigd eenzijdig te bepalen ter delging van welke schuld de betaling heeft plaatsgevonden.

6.4 Bij niet, niet tijdige of niet op juiste wijze betalen is de opdrachtgever onverminderd zijn verplichting tot betaling van de hoofdsom, een onmiddellijke opeisbare vertragingsrente per jaar verschuldigd, die gelijk is aan de wettelijke vertragingsrente met een minimum van 8%.

6.5 De door gebruiker gemaakte en te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, de laatste ten belopen van minimaal 15% van het in te vorderen bedrag en tenminste € 50,00 (excl. BTW), zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 ANNULERING/WIJZIGING

7.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de gebruiker alle met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en, indien de gebruiker zulk wenst, de voor de uitvoering van deze overeenkomst bestemde materialen voor zijn rekening te nemen tegen de door de gebruiker in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

7.2 Door de opdrachtgever, na de totstandkoming van de overeenkomst, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de gebruiker ter kennis zijn gebracht.

7.3 Indien de wijzigingen die worden doorgevoerd hogere kosten veroorzaken, worden deze de opdrachtgever in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten tengevolge hebben, kunnen aanleiding geven tot een betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.

7.4 Veranderingen in de overeenkomst kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door de gebruiker buiten zijn verantwoordelijkheid- wordt overschreden.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Open Web Creations is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Open Web Creations weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Open Web Creations kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Open Web Creations of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Open Web Creations.

8.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Open Web Creations slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Open Web Creations voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

8.3 Opdrachtgever vrijwaart Open Web Creations voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Open Web Creations.

8.4 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Open Web Creations. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Open Web Creations. is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

8.5 Open Web Creations. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverde content.

8.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Open Web Creations mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

8.7 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Open Web Creations. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Open Web Creations als gevolg daarvan lijdt.

Artikel 9 RECLAMEREN

9.1 Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Open Web Creations vervalt.

9.2 Reclameren ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Open Web Creations.

9.3 Indien reclameren gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

9.4 Reclameren schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

Artikel 10 OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Het is de opdrachtgever niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, haar rechten of verplichtingen uit overeenkomsten met gebruiker, geheel of gedeeltelijk over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker, aan welke toestemming voorwaarden verbonden kunnen worden.

Artikel 11 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst of van nadere overeenkomsten die daaruit mochten voortkomen, alsmede elk ander geschil ter zake van, of in verband met de overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar gebruiker statutair gevestigd is cq. zakelijk wonende is.

11.2 Op de overeenkomst die tussen gebruiker en opdrachtgever conform artikel 2 tot stand is gekomen, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 GEHEIMHOUDINGSBEDING

Partijen verbinden zich maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens van vertrouwelijke aard waarvan partijen en haar medewerkers, dan wel derden waarvan partijen zich bedienen bij de uitvoering van een overeenkomst, kennis nemen.

Artikel 13 PRIVACY

13.1 Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de tussen Partijen gesloten en/of nog te sluiten Overeenkomst teneinde de Diensten te kunnen leveren aan Opdrachtgever door Open Web Creations, inclusief de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

13.2 Open Web Creations zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan tussen Partijen overeengekomen. Opdrachtgever zal Open Web Creations op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de Overeenkomst dan wel in deze Algemene Voorwaarden genoemd zijn.

13.3 Afgezien van de rechten en plichten die krachtens de Overeenkomst aan Open Web Creations worden toegekend in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zullen alle rechten en plichten ten aanzien van de persoonsgegevens blijven rusten op de Opdrachtgever en/of de betreffende betrokkenen. Open Web Creations functioneert enkel overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind- )verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

13.4 Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart Open Web Creations tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

13.5 Open Web Creations zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), naleven. Opdrachtgever zal de eigen verplichtingen onder de toepasselijke wet- en regelgeving eveneens steeds naleven.

13.6 Open Web Creations maakt gebruik van de subverwerkers, welke op aanvraag beschikbaar zijn. In geval van nieuwe subverwerkers, zal Open Web Creations Opdrachtgever daarover in kennis stellen. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar te maken.

13.7 Open Web Creations zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

13.8 In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en dit verzoek richt aan Open Web Creations, zal Open Web Creations dit verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en Opdrachtgever zal het verzoek verder zelfstandig afhandelen. Open Web Creations mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

13.9 In het geval van een datalek zal Open Web Creations zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover na constatering onverwijld, dan wel uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking, te infomeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de relevante toezichthouder en/of betrokkenen zal informeren of niet. Open Web Creations zal hierbij alle, voor zover bij Open Web Creations beschikbare, informatie aan Opdrachtgever verstrekken. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de nakoming van een eventuele wettelijke verplichtingen ten aanzien van de meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Open Web Creations meewerken aan het informeren van de ter zake bevoegde toezichthouder en eventueel betrokkenen.

13.10 Een melding moet door Open Web Creations alleen aan Opdrachtgever worden gedaan als een datalek zich daadwerkelijk voorgedaan heeft en niet indien er slechts sprake was van een (theoretische) kwetsbaarheid.

13.11 Opdrachtgever heeft bij een concreet vermoeden van misbruik, welke is aangetoond door Opdrachtgever, de mogelijkheid om een audit uit te laten voeren ter controle van de naleving van de beveiligingseisen. Opdrachtgever heeft enkel deze auditmogelijkheid nadat Opdracht bij Open Web Creations aanwezige soortgelijke auditrapportages tegen een vergoeding bij Open Web Creations op locatie heeft ingezien, beoordeeld en Opdrachtgever redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. De kosten van een audit worden door Opdrachtgever gedragen.

Artikel 14 OPSCHORTINGSBEVOEGDHEID

Gebruiker is gerechtigd, na schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij, met onmiddellijke ingang alle verplichtingen voortkomende uit een overeenkomst op te schorten indien de opdrachtgever jegens gebruiker uit welke hoofde ook in gebreke blijft.

Artikel 15 TRANSPORT

Indien is overeengekomen dat de geleverde werkzaamheden op daarvoor gebruikelijke media aan het adres van de wederpartij en/of derden dienen te worden afgeleverd, geschieden emballage en transport geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Artikel 17 WIJZIGINGEN AV Voor geringe aanpassingen geldt een standaard tarief. De gebruiker heeft het recht te bepalen of de door de opdrachtgever opgedragen aanpassingen gering zijn of niet en zo nodig hiervoor een aangepast tarief te rekenen.

Artikel 16 WERKZAAMHEDEN

16.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan het tijdvak waarbinnen, of het tijdstip waarop de werkzaamheden door gebruiker verricht dienen te worden op grond van gewijzigde omstandigheden door gebruiker worden gewijzigd.

16.2 Gebruiker tracht zo goed mogelijk en binnen de overeengekomen termijn de werkzaamheden te voltooien. Gebruiker informeert de opdrachtgever tijdig, indien de overeengekomen termijn niet gehaald zal worden. Gebruiker is daarmee niet aansprakelijk voor enige vorm van vertraging.

16.3 Gebruiker behoudt zich het recht voor de overeengekomen werkzaamheden geheel of ten dele door derden te laten verrichten.

16.4 Alle grafische werkzaamheden waaronder maar niet beperkt tot 3D en 2D ontwerpen en animaties, tekeningen, schetsen e.d. blijven het eigendom van gebruiker tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

16.5 Open Web Creations heeft het recht om de verhuurde sites als promotie doeleinden te gebruiken.

Artikel 17 WIJZIGINGEN AV

17.1 Open Web Creations behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Open Web Creations of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om op te zeggen conform het volgende lid.

17.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Als je vragen hebt over deze algemene voorwaarden, kun je contact met ons opnemen.

Open Web Creations
Laan van Wateringse Veld 1048
2548 CS   Den Haag
Zuid Holland
+31 (0)70-3966064
+31 (0)6-51070445
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK:      27332342
BTW:     NL179245259B01